PRIVACYSTATEMENT

A. ALGEMENE BEPALINGEN
 

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van toepassing op de website www.weassistyou.com.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 3. Verantwoordelijke: de NV Secretary Plus Management Support met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101.
 4. Website: de door de NV Secretary Plus Management Support geëxploiteerde website, genaamd www.weassistyou.com.
 5. Gebruiker: degene die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de Website.
 6. Geregistreerde Gebruiker: elke Gebruiker van www.weassistyou.com die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan de NV Secretary Plus Management Support verstrekt (Community-lid, Klant of Partner).
 7. Community-lid: iedere particuliere Geregistreerde Gebruiker.
 8. Dashboard: een ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door We assist you toegekende Login en wachtwoord.
 9. Diensten: alle diensten die door een Klant kunnen worden aangekocht via de Website of gratis aangeboden worden via de Website, zoals verder omschreven in de Algemene Voorwaarden.
 10. Klant: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website Diensten aankoopt. Klant kan een Community-lid (Klant-particulier) of een rechtspersoon (Klant-rechtspersoon) zijn. 
 11. Partner: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website Diensten aanbiedt en/of content aanlevert. Partner kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
 12. Login: mailadres van de Geregistreerde Gebruiker waarmee hij in combinatie met zijn wachtwoord toegang krijgt tot zijn account (Dashboard).
 13. Opleiding en events: een door de NV Secretary Plus Management Support of in opdracht van de NV Secretary Plus Management Support verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
 14. Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een potentiële werkgever is.
 15. Verwerker: bedrijven en/of personen die door de NV Secretary Plus Management Support zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 16. Materiaal: alle door de Geregistreerde Gebruikers op de Website geplaatst materiaal, waaronder maar niet beperkt tot Vacatures, logo’s en bedrijfsgegevens of enig ander advertentiemateriaal, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal, formats, grafische elementen, enz.
 17. Vacature: een door een Klant op de Website geplaatste advertentie en/of vacature, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 18. (Particulier) Profiel: het door het Community-lid aangemaakte Profiel bij registratie met gegevens omtrent zijn persoon, de door hem gevolgde opleidingen, zijn werkervaring, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 19. Dashboard: een ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door We assist you toegekende Login en wachtwoord.
 20. Community Network / de Community: het ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker op de Website afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door We assist you toegekende Login en wachtwoord.
 21. CBPL: Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die de Geregistreerde Gebruiker op enigerlei wijze aan de NV Secretary Plus Management Support verstrekt.
 2. De NV Secretary Plus Management Support hecht het grootste belang aan de privacy van de Geregistreerde Gebruiker die Persoonsgegevens aan de NV Secretary Plus Management Support verstrekt. Zij gebruikt alle door de Geregistreerde Gebruiker aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer  zal een aangifte  gedaan worden uit naam van de NV Secretary Plus Management Support. Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat  toegankelijk is op de website van het CBPL: http://www.privacycommission.be.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de NV Secretary Plus Management Support dient de Geregistreerde Gebruiker de voor de werkzaamheden/diensten van de NV Secretary Plus Management Support benodigde Persoonsgegevens te verstrekken. 

Artikel 4 Doeleinden gebruik

 1. De door de Geregistreerde Gebruiker aan de NV Secretary Plus Management Support verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  a. de inschrijving van de Geregistreerde Gebruiker uit te kunnen voeren en te beheren;
  b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  c. de Geregistreerde Gebruiker toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Community Network(s) en Dashboard van de NV Secretary Plus Management Support;
  d. de Geregistreerde Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van de NV Secretary Plus Management Support;
  e. de Geregistreerde Gebruiker werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  f. de geschiktheid van de Geregistreerde Gebruiker voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
  g. de Geregistreerde Gebruiker deel te (kunnen) laten nemen aan door de NV Secretary Plus Management Support aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
  h. de persoonlijke ontwikkeling van de Geregistreerde Gebruiker te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover de Geregistreerde Gebruiker hiervoor in aanmerking komt);
  i. de Geregistreerde Gebruiker in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van de NV Secretary Plus Management Support;
  j. Betrokkene bij Opdrachtgevers en/of relaties van de NV Secretary Plus Management Support werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
  k. de Geregistreerde Gebruiker te informeren over zaken die voor de Geregistreerde Gebruiker naar het oordeel van de NV Secretary Plus Management Support van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door de NV Secretary Plus Management Support  georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
  l. de Geregistreerde Gebruiker te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
  m. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door de Geregistreerde Gebruiker van de Website van de NV Secretary Plus Management Support, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  n. deze te verstrekken aan Verwerkers die door de NV Secretary Plus Management Support  zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
  o. de arbeidsmarkt te analyseren;
  p. het Profiel en/of het curriculum vitae van de Geregistreerde Gebruiker, al dan niet geanonimiseerd op de Website te plaatsen, nadat ze daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  q. de Geregistreerde Gebruiker periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover de Geregistreerde Gebruiker hiervoor in aanmerking komt);
  r. de Geregistreerde Gebruiker te informeren over de producten en/of diensten van door de NV Secretary Plus Management Support zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website;
  s. deze te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van de NV Secretary Plus Management Support en overheidsinstanties;
  t. deze te verstrekken aan de aan de NV Secretary Plus Management Support gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van de NV Secretary Plus Management Support, inhoudende dat de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen.
 2. Door zich op www.weassistyou.com in te schrijven verleent de Geregistreerde Gebruiker de NV Secretary Plus Management Support het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen de Geregistreerde Gebruiker en de NV Secretary Plus Management Support.
 3. De Geregistreerde Gebruiker kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van de NV Secretary Plus Management Support, waaronder de producten en diensten van door de NV Secretary Plus Management Support zorgvuldig geselecteerde partners. De Geregistreerde Gebruiker kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@weassistyou.com
 4. Indien de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker worden gebruikt door de NV Secretary Plus Management Support om de Geregistreerde Gebruiker per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door de NV Secretary Plus Management Support aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan de Geregistreerde Gebruiker zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@weassistyou.com met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 5. Indien de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker worden gebruikt door de NV Secretary Plus Management Support om de Geregistreerde Gebruiker periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan de Geregistreerde Gebruiker zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar  info@weassistyou.com met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 6. Indien de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker aan de aan de NV Secretary Plus Management Support gelieerde groepsmaatschappijen worden verstrekt en de gegevens (tevens) worden opgenomen in de database van deze groepsmaatschappijen, dan is ten aanzien van de verwerking van de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker door deze groepsmaatschappijen dit privacystatement van toepassing. Een en ander met dien verstande dat daar waar de NV

Secretary Plus Management Support staat de naam de van desbetreffende groepsmaatschappij moet worden gelezen.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. De NV Secretary Plus Management Support verstrekt geen Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker aan derden, behoudens indien en voor zover:
  a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven;
  b. de NV Secretary Plus Management Support  daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  c. dit naar het oordeel van de NV Secretary Plus Management Support noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
 2. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 3. Wanneer de gegevens van de Geregistreerde Gebruiker al dan niet door middel van de NV Secretary Plus Management Support  aan een Verwerker worden verstrekt, dan krijgt deze Verwerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door de NV Secretary Plus Management Support opgedragen taken uit te voeren. De NV Secretary Plus Management Support verplicht de door haar ingeschakelde Verwerker de Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft de NV Secretary Plus Management Support  de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 6 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. De NV Secretary Plus Management Support spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van de NV Secretary Plus Management Support, die namens de NV Secretary Plus Management Support toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door de NV Secretary Plus Management Support genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van de Geregistreerde Gebruiker voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De NV Secretary Plus Management Support kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. De NV Secretary Plus Management Support aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van de Geregistreerde Gebruiker zijn verstrekt. Tevens is de NV Secretary Plus Management Support niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De NV Secretary Plus Management Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of diensten, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van de Website www.weassistyou.com gebruik te maken.
 2. Indien en voor zover de NV Secretary Plus Management Support toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de NV Secretary Plus Management Support voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill.
 3. Iedere eventuele aansprakelijkheid van de NV Secretary Plus Management Support is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van de NV Secretary Plus Management Support zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8 Inzagerecht

 1. De Geregistreerde Gebruiker kan de NV Secretary Plus Management Support op elk gewenst moment via mail naar info@weassistyou.com dan wel per brief (USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei, 101, 2000 Antwerpen ) verzoeken aan te geven welke gegevens de NV Secretary Plus Management Support van hem verwerkt.
 2. Daarnaast kan de Geregistreerde Gebruiker op elk gewenst moment de NV Secretary Plus Management Support via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Artikel 9 Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien de Geregistreerde Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacy Statement en de manier waarop de NV Secretary Plus Management Support zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan de NV Secretary Plus Management Support kenbaar maken via info@weassistyou.com  , dan wel door een brief te sturen naar USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.

Artikel 10 Aanpassen Privacystatement en toepasselijk recht

 1. De NV Secretary Plus Management Support heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website www.weassistyou.com.
 2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De NV Secretary Plus Management Support zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.
 3. Op dit Privacystatement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

B. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door de Geregistreerde Gebruiker gebruik wordt gemaakt van de Website www.weassistyou.com.

Artikel 11 Website

 1. De NV Secretary Plus Management Support is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.weassistyou.be.
 2. De Website van de NV Secretary Plus Management Support is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
 3. Elke Gebruiker kan de Website www.weassistyou.com  bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan de NV Secretary Plus Management Support door te geven.

Artikel 12 Verwijzingen en links

De Website van de NV Secretary Plus Management Support bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. De NV Secretary Plus Management Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. De NV Secretary Plus Management Support raadt de Geregistreerde Gebruiker dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat de Geregistreerde Gebruiker op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 13 Gebruik logbestanden

 1. De Website www.weassistyou.com verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van het toestel van de Geregistreerde Gebruiker,  datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar de Geregistreerde Gebruiker  is doorgelinkt naar de Website van de NV Secretary Plus Management Support, het IP-adres van de Internet Service Provider van de Geregistreerde Gebruiker, het besturingssysteem van de Geregistreerde Gebruiker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die de Geregistreerde Gebruiker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de Geregistreerde Gebruiker doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van de NV Secretary Plus Management Support te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 14 Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

 1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

  Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider.
 2. Waarvoor worden cookies gebruikt?
  Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:
  - eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals uw gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld
  - bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt
  - uw surfgedrag te registreren met Google Analytics

  Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op uw toestel plaatst, dan dient u ofwel  de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten.
 3.  Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.

 Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

Scroll naar boven