ALGEMENE VOORWAARDEN www.weassistyou.com 

 DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS
 
Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden met betrekking tot de website www.weassistyou.com, die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en alle Diensten die worden aangeboden en aangekocht via de Website.
 2. We assist you: een handelsbenaming van de NV Secretary Plus Management Support, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0477.485.645. Alle rechten en plichten die in deze Algemene Voorwaarden vermeld of toegewezen worden aan We assist you, komen bijgevolg toe aan de NV Secretary Plus Management Support.
 3. Website: de door de NV Secretary Plus Management Support geëxploiteerde website, genaamd www.weassistyou.com.
 4. Gebruiker: degene die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de Website. 
 5. Geregistreerde Gebruiker : elke Gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd (Community-lid, Klant of Partner).
 6. Community-lid : iedere particuliere Gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd
 7. Klant: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website Diensten aankoopt. Klant kan een Community-lid (Klant-particulier) of een rechtspersoon (Klant-rechtspersoon) zijn.
 8. Partner: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website diensten aanbiedt en/of content aanlevert. Partner kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
 9. Login : mailadres van de Geregistreerde Gebruiker waarmee hij in combinatie met zijn wachtwoord toegang krijgt tot zijn account (Dashboard).
 10. Community Network/de Community: het ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker op de Website afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van zijn Login en wachtwoord.
 11. Dashboard: een ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van zijn Login en wachtwoord.
 12. Business Solutions Dashboard : een ten behoeve van Klant-rechtspersoon afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waar Klant-rechtspersoon een Bedrijfsprofiel kan aanmaken en aankopen kan beheren.
 13. We assist you Basic Account : door loutere registratie door de Geregistreerde Gebruiker op de Website verkregen gratis Account.
 14. We assist you Premium Account : We assist you Account verkregen door aankoop van een Pakket “Premium Account” bij We assist you en waardoor de Geregistreerde Gebruiker toegang krijgt tot extra Diensten van We assist you.
 15. Gegevens en Bestanden: alle door We assist you op de Website geplaatste gegevens en bestanden waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal, formats, online tests, testresultaten, software enz, zulks in de ruimste zin des woords, met uitzondering van het Materiaal dat door de Geregistreerde Gebruikers op de Website is geplaatst.
 16. Materiaal: alle door de Geregistreerde Gebruikers op de Website geplaatst materiaal, waaronder maar niet beperkt tot Vacatures, logo’s of bedrijfsgegevens of enig ander advertentiemateriaal, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal formats, grafische elementen enz.
 17. Profiel: het door het Community-lid of Klant-rechtspersoon aangemaakte profiel bij registratie met gegevens omtrent zijn persoon, de door hem gevolgde opleidingen, zijn werkervaring, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 18. Profielendatabase: de verzameling van de door de Klant-rechtspersoon en/of Community-lid op de Website geplaatste Profielen.  Indien het Community-lid in de Profielendatabase heeft aangegeven werkzoekend, freelance of student te zijn, kan zijn Profiel worden geraadpleegd door Klanten en door We assist you.
 19. Diensten : alle diensten die door de Klant (kunnen) worden aangekocht via de Website of gratis aangeboden worden via de Website zoals verder omschreven in DEEL III van deze Algemene Voorwaarden en de Dienstencataloog. Elk van deze Diensten afzonderlijk wordt ook "Dienst" genoemd.
 20. Event(s): een door We assist you, een Partner of een derde verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen.
 21. Vacature: een door een Klant op de Website geplaatste advertentie en/of vacature, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 22. Pakketten: door de Klant via de Website aangekochte en door We assist you verleende dienstverleningspakketten waarmee de in het betreffende Pakket voorziene Diensten via de Website kunnen worden aangekocht voor een bepaalde Geldigheidstermijn.
 23. Activatietermijn : de periode waarin het Account geldig/geactiveerd is.
 24. Geldigheidstermijn : de periode waarin het aangekochte Pakket/de aangekochte Credits via het Account kunnen gebruikt worden.
 25. Credit(s) : de eenheden die Klant ontvangt bij de aankoop van een Dienst en die hij kan gebruiken voor die specifieke Dienst resp. eenheden die hij via de Website kan schenken aan een andere Geregistreerde Gebruiker voor die specifieke Dienst. Bij het einde van de Activatietermijn en/of Geldigheidstermijn vervallen automatisch het aantal niet opgebruikte Credits.
 26. Dienstencataloog : de beschrijving van alle Diensten en Pakketten die via de Website kunnen worden aangekocht en die wordt gepubliceerd op de Website.
 27. Kandidaten : Community-leden die via de Website reageren op een Vacacture/job posting van Klant-rechtspersoon en/of werkzoekenden, freelancers en/of studenten uit de Profielendatabase en/of Community-leden die door Klant aangeduid worden om een test in te vullen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Website door (Geregistreerde) Gebruikers zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat :

2. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, dan wel door gebruik te maken van deze Website, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

3. Een aankoop van een Dienst en/of een Pakket kan maar worden gedaan indien de Klant deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard. De toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot de Website zich eveneens aan de onderhavige Algemene Voorwaarden zal onderwerpen.

5. We assist you heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Gebruikers via haar Website op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Website voortzet nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de hij de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.

6. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Website.

Artikel 3  Doel van de Website

De Website is er op gericht de Community-leden met elkaar in contact te laten treden, ervaringen te delen en elkaar te inspireren in hun dagelijkse taken en ambities.

Voor Klanten en Partners genereert de Community een database aan Profielen. Via de Website kunnen bovendien allerlei Diensten worden aangekocht (hierna samen "Doel" genoemd).

Dit alles gebeurt conform  hetgeen hierna in deze Algemene Voorwaarden en in het Privacystatement is bepaald. Het Privacystatement vind je hier.

Artikel 4 Gebruiksrecht van de Gebruikers

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Website verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Website en/of de hierop aangeboden Diensten.
 2. We assist you verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden een persoonlijk recht om haar Website en de op haar Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden en Materiaal op de Website ter beschikking zijn gesteld.
 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. Elk gebruik van de Website en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden en Materiaal geschiedt voor eigen rekening en risico.
 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik van de Website  

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal voor enig ander Doel te gebruiken dan in artikel 3 omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen :
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden en Materiaal te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, aan andere Gebruikers of derden door middel van enig elektronisch communicatiemiddel (‘spammen’).
 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Website  en/of het netwerk van We assist you te verstoren, dan wel te gebruiken voor :

5.      Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Website te hinderen in het gebruik de Website en de hierop aangeboden diensten, dan wel aan We assist you, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

Artikel 6 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden en Materiaal van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van We assist you en/of haar Gebruikers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door We assist you en/of Materiaal dat door haar Gebruikers op de Website  zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden en/of Materiaal

 1. We assist you heeft de inhoud van haar Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website bevat echter Materiaal dat afkomstig is van haar Gebruikers, Partners, Klanten en/of derden. Deze Gebruikers, Partners, Klanten en/of derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) dit Materiaal en We assist you is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan. Plaatsing door derden (waaronder Gebruikers, Partners en Klanten) van Materiaal op de Website betekent niet dat We assist you achter de inhoud dit Materiaal staat. We assist you heeft geen verplichting het op haar Website geplaatste Materiaal vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van We assist you zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat We assist you ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
 3. De Website van We assist you bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website van We assist you.
 4. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website van We assist you te vergroten en We assist you is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 5. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website van We assist you opnemen, betekent dat geenszins dat We assist you instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is We assist you op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website.

Artikel 8 Toegang tot de Website, storingen en onderbrekingen

 1. We assist you kan niet garanderen dat haar Website en Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website  en/of haar Diensten. Daarnaast is We assist you niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker dan wel van derden.
 2. We assist you zal zich inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen aan de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van die Gebruiker. De Gebruiker zal We assist you terzake vrijwaren.
 4. We assist you is gerechtigd haar Website en/of de Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 9 Gebruik door (overige) Gebruikers en/of derden

 1. We assist you spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Website  te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. We assist you kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers) haar systemen en/of Website  (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden en Materialen) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is We assist you op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving door haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Voorwaarden, overige door We assist you gestelde voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).
 3. Wanneer het door de Gebruiker op de Website geplaatste Materiaal door derden wordt overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan We assist you om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van We assist you aanleiding toe is.

Artikel 10 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Website verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Website en Diensten van We assist you te verstoren door virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens of Materiaal kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden en Materiaal. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. We assist you is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door We assist you genomen voorzorgsmaatregelen, op de Website en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. We assist you is evenmin aansprakelijk indien haar Website wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Website en Diensten van We assist you (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel het Materiaal van haar Gebruikers in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 11 Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Website Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van We assist you en/of Materiaal dat eigendom is van (andere) Gebruikers en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden en/of Materiaal is dan ook beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door We assist you geplaatste Gegevens en Bestanden en het door haar Gebruikers en/of derden geplaatste Materiaal, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.  

Artikel 12 Naleving van de Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal We assist you alsdan terzake vrijwaren.
 2. We assist you is in de in paragraaf 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers te informeren, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van de Website  en/of het aanmaken van een We assist you account onmogelijk wordt, dit zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van We assist you om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking van aansprakelijkheid van We assist you

 1. Voorzover als wettelijk toegestaan, is We assist you op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Website en/of de hierop aangeboden Diensten.
 2. Indien en voor zover We assist you toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende beperkingen :

Aansprakelijkheid van We assist you voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

Iedere eventuele uit de onderhavige en/of het gebruik van de Website en/of de hierop aangeboden Diensten voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.

De aansprakelijkheid van We assist you zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Klachten of vorderingen dienen, op straffe van verval, ingediend te worden uiterlijk binnen 1 jaar vanaf de datum dat de Gebruiker de nalatigheid heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

Artikel 14 Cookies

Op de Website worden cookies gebruikt. De Gebruiker heeft het recht cookies uit te schakelen of te verwijderen. Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de mogelijkheid dat – bij uitschakeling van de cookies die door deze Website worden gebruikt - hij bepaalde gebieden van de Website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als hij later naar deze Website terugkeert (vb bepaalde pagina's zullen niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld).

Artikel 15 Overmacht

In geval van overmacht is We assist you niet verplicht om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker na te komen. We assist you is gemachtigd om haar verplichtingen op te schorten tijdens de duur van de overmacht. Onder ‘overmacht’ moet worden verstaan: elke omstandigheid buiten de wil van We assist you die haar verhindert om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij geheel of gedeeltelijk na te komen.

Artikel 16 Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. We assist you zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 17 : Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot We assist you, de Website, registratie en/of Diensten, kan hij contact opnemen met de Helpdesk van We assist you op werkdagen tussen 8u.30 en 17u op telefoonnummer (0)2/255/77.80 of per mail via info@weassistyou.com.

We assist you zal de vraag, opmerking of klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van het -gerechtelijk arrondissement  Antwerpen – afdeling Antwerpen, zijn exclusief, met uitsluiting van andere rechtbanken, bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

DEEL II. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

De in dit deel II opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de Geregistreerde Gebruiker (Partners, Klanten en Community-leden) die zich bij We assist you registreren en aldus gratis toegang verkrijgen tot een We assist you Account.

HOOFDSTUK 1 WE ASSIST YOU BASIC ACCOUNT

Artikel 19 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van (de Diensten van) We assist you dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een We assist you Account dient aan te maken zoals beschreven op de Website. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een gebruikersnaam, een wachtwoord en een login aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke We assist you Account/Dashboard.
 2. Bij zijn registratie dient de Gebruiker-Particulier, zijn Profiel aan te maken en aan te vinken welke status hij heeft : werkzaam, werkzoekende, student of freelancer. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd. Elke Gebruiker-Particulier, mag maximaal 1 We assist you Account (laten) aanmaken.
 3. Het staat We assist you vrij de registratie van een Gebruiker niet te accepteren. In dat geval wordt geen We assist you-account aangemaakt.
 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker – indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per e-mail van zijn Login. De Geregistreerde Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn gebruikersnaam en zijn Login en deze geheim te houden.
 5. Het is de Geregistreerde Gebruiker niet toegestaan zijn Login en/of zijn We assist you Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 6. De Geregistreerde Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Login, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal We assist you terstond informeren over eventueel misbruik van de Login.
 7. We assist you is bevoegd haar Geregistreerde Gebruikers te verplichten een nieuwe Login aan te maken.

Artikel 20 Gebruik van het Profiel

 1. Elke Geregistreerde Gebruiker kan binnen zijn We assist you Account via het Dashboard zijn interesses en sollicitaties beheren, zich inschrijven voor Events en zijn Credits mbt het aangekochte Pakket beheren.
 2. Indien en voorzover de Geregistreerde Gebruiker-Particulier op het Dashboard de status werkzoekende, freelancer of student heeft aangevinkt, kan het Profiel worden geraadpleegd door Klanten en We assist you. De Geregistreerde Gebruiker kan per Profielonderdeel bepalen of hij dit wel/niet inzichtelijk wil maken voor de andere Gebruikers. De Geregistreerde Gebruiker geeft alsdan aan We assist you (binnen de door hem eventueel aangegeven grenzen) het recht tot het laten gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel met het oog op het matchen van zijn Profiel met Vacatures van Klanten.
 3. De Geregistreerde Gebruiker  geeft aan We assist you (binnen de door hem eventueel aangegeven grenzen) het recht tot het laten gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel ten behoeve van de dienstverlening van We assist you (en de promotie daarvan), waaronder het met elkaar in contact brengen van andere Geregistreerde Gebruikers door het versturen van online berichten.
 4. Daarnaast geeft de Geregistreerde Gebruiker het recht hem aan de hand van zijn Profiel producten en diensten aan te bieden van We assist you, van We assist you en/of van door We assist you geselecteerde Partners.
 5. We assist you behoudt zich het recht voor het door de Geregistreerde Gebruiker geplaatste Profiel aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is We assist you bevoegd het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website geplaatste Profiel geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Website. Het verwijderen van zijn Profiel of een gedeelte daarvan geeft de Geregistreerde Gebruiker  geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Na registratie kan de Geregistreerde Gebruiker de instellingen en gegevens in zijn Profiel op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. Daarnaast kan hij zich afmelden voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief, door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid

Artikel 21 Plaatsen van Materiaal

 1. De Geregistreerde Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel en ander Materiaal.
 2. Door Materiaal te plaatsen op de Website van We assist you verleent de Geregistreerde Gebruiker aan We assist you het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van dit Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. De Geregistreerde Gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Materiaal op de Website van We assist you mee akkoord dat dit Materiaal wordt gebruikt door andere Gebruikers en/of derden.
 4. We assist you behoudt zich het recht voor het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website van We assist you geplaatste Materiaal aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is We assist you bevoegd het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website van We assist you geplaatste Materiaal geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Website. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij We assist you een klacht is binnengekomen met betrekking tot (de inhoud van) het geplaatste Materiaal. Het verwijderen van het Materiaal of een gedeelte daarvan geeft de Geregistreerde Gebruiker geenszins recht op enige vorm van schadevergoeding.
 5. De Geregistreerde Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het door hem op de Website geplaatste Materiaal en dat derden geen bezwaar hebben tegen de plaatsing van het hiervoor genoemde Materiaal. Daarnaast garandeert de Geregistreerde Gebruiker door de plaatsing van Materiaal geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords.
 6. Door het zelf plaatsen van Materiaal aanvaardt de (Geregistreerde) Gebruiker het risico dat een derde (waaronder andere Gebruikers) dit Materiaal (onrechtmatig) zal gebruiken en/of misbruiken, zulks zonder dat We assist you daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.
 7. De Gebruiker vrijwaart We assist you volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder andere Gebruikers) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem op de Website geplaatste Materiaal en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 22 Controle op het plaatsen van Materiaal

 1. Om de kwaliteit van haar Website en/of de hierop aangeboden Diensten zo goed mogelijk te waarborgen, worden er regelmatig steekproeven uitgevoerd ten aanzien van het op de Website door haar Geregistreerde Gebruikers geplaatste Materiaal.
 2. We assist you laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot het op de Website geplaatst Materiaal. De Gebruiker erkent door het plaatsen Materiaal op de Website hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. We assist you zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met het op haar Website geplaatst Materiaal om te gaan.

Artikel 23 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Geregistreerde Gebruiker-Particulier, verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van We assist you. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement verschijnt als link onderaan op elke pagina van de Website.

Door loutere registratie gaat de Geregistreerde Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met dit Privacystatement.

Artikel 24 Contacten Geregistreerde Gebruikers onderling

 1.  We assist you tracht via haar Website Geregistreerde Gebruikers (Community-leden, Klanten en Partners) onderling in contact te brengen. We assist you kan niet garanderen dat haar Community-leden, Klanten en/of Partners bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover via de Website onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Geregistreerde Gebruikers onderling leidt, is We assist you daarbij nooit als partij betrokken.
 2. We assist you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Geregistreerde Gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken, gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 25 Gratis Diensten die via de Website worden aangeboden aan Geregistreerde Gebruikers

De Geregistreerde Gebruikers hebben door loutere registratie gratis toegang tot de Diensten zoals vermeld in Hoofdstuk 1.1  van de Dienstencataloog.

We assist you behoudt zich het recht voor om de hierin bovengenoemde Diensten uit te breiden, af te schaffen en/of aan te passen, zonder dat de Geregistreerde Gebruiker hiervoor enige vorm van schadevergoeding kan claimen van We assist you.

Artikel 26 Beëindiging van de registratie

 1. De Geregistreerde Gebruiker kan zijn registratie zelf op elk gewenst moment beëindigen door zich af te melden via het Dashboard.
 2. Het staat We assist you vrij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker per direct te beëindigen door (onder meer) de gebruikersnaam en Login van de Geregistreerde Gebruiker te blokkeren en het We assist you-account op te heffen.
 3. We assist you kan de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Geregistreerde Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of andere door We assist you gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de vigerende wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van gebruiksnaam en/of Login, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van We assist you.
 4. We assist you is nooit tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Geregistreerde Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

Indien de Gebruiker op het moment van het beëindigen van zijn registratie gebruik maakt van een We assist you Premium Account (zie hieronder HOOFDSTUK 2) en de daaronder vallende dienstverlening waarvoor registratie bij We assist you  nodig is, vervalt door de beëindiging van de registratie ook het Premium Account en de mogelijkheid om van de extra Diensten en/of acties gebruik te maken, tenzij We assist you en/of de geselecteerde of gecontracteerde derde, die de extra dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, anders beslist.

HOOFDSTUK 2 : WE ASSIST YOU PREMIUM ACCOUNT

Artikel 27 We assist you Premium Account

Geregistreerde Gebruikers die toegang wensen te krijgen tot bijkomende Diensten van We assist you (bovenop deze die vermeld zijn in deel I en deel II hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden en in hoofdstuk 1.1 van de Dienstencataloog) kunnen/dienen het Pakket “Premium Account” aan te kopen conform de bepalingen zoals verder beschreven in deel III van de Algemene Voorwaarden en  in hoofdstuk 1.2 van de Dienstencataloog.

      Artikel 28 Rechten verbonden aan de We assist you Premium Account

De Geregistreerde Gebruikers met een We assist you Premium Account hebben recht op de bijkomende Diensten zoals vermeld in hoofdstuk 1.2 van de Dienstencataloog.

We assist you behoudt zich het recht voor om de hierin bovengenoemde Diensten uit te breiden, af te schaffen en/of aan te passen, zonder dat de Geregistreerde Gebruiker hiervoor enige vorm van schadevergoeding kan claimen van We assist you.

Artikel 29 Beschrijving van de Diensten

We assist you verbindt zich ertoe de Diensten te leveren conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zoals overeengekomen tussen Klant en We assist you in de Orderbevestiging (artikel 30). Bovendien worden de specifieke Diensten meer in detail omschreven in Deel III, Hoofdstuk II van deze Algemene Voorwaarden en in hoofdstuk 2 van de Dienstencataloog.

We assist you behoudt zich het recht voor te allen tijde de via de Website aangeboden Diensten uit te breiden of te verminderen. Bij een eventuele vermindering blijven de reeds betaalde Diensten wel bestaan gedurende de Geldigheidstermijn van het aangekocht Pakket/Dienst.

We assist you behoudt zich bovendien het recht voor via de Website diensten van Partners of ander derden aan te bieden.

Artikel 30 Aankoop van Credits - bestelling van de Diensten – activatie van een Account

Een aankoop van Credits/een Pakket is succesvol gedaan indien de Klant het hele bestellings-en betalingsproces op de Website heeft doorlopen en deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard. Online bestellingen worden verder omschreven in hoofdstuk 2 en in de Dienstencataloog.

Na ontvangst van betaling, ontvangt de Klant een bevestigingsmail waarin de aangekochte Credits voor een specifieke Dienst/Pakket vermeld staat ("Orderbevestiging"). Klant kan op zijn Dashboard de Activatietermijn, de Geldigheidstermijn en de nog beschikbare Credits raadplegen.

Artikel 31 Duurtijd/Geldigheidstermijn van de Diensten

De Credits voor de aangekochte Diensten/Pakketten kunnen gebruikt worden gedurende de termijn zoals voorzien in de Orderbevestiging ("Geldigheidstermijn). De Geldigheidstermijn wordt per specifieke Dienst bepaald in de Dienstencataloog.

De Credits voor de aangekochte Diensten/Pakketten dienen te worden gebruikt binnen de Activatietermijn en zijn maar geldig gedurende de resterende tijd van de Activatietermijn. De resterende Credits vervallen automatisch als de Activatietermijn/Geldigheidstermijn verstreken is.

Artikel 32 Tarieven:

De Credits voor een specifieke Dienst/Pakket worden gefactureerd tegen de tarieven die zijn gepubliceerd op de Website op het moment van de bestelling en zoals bevestigd in de Orderbevestiging. Deze tarieven kunnen door We assist you worden aangepast, zonder motivering of voorafgaande aankondiging. We assist you kan niet instaan voor de juistheid van de tarieven van door derden aangeboden diensten op enig moment.

De tarieven op de Website zijn inclusief BTW.

Voor Diensten die niet gepubliceerd worden op de Website, dient tussen Klant en We assist you een aparte overeenkomst te worden afgesloten.

Artikel 33 Betalingsvoorwaarden

 1. 1.De Klant-Rechtspersoon koopt de Credits voor een specifieke Dienst/Pakket aan door gebruik te maken van het Ogone-platform op de Website, behoudens indien de Klant in het bestelproces uitdrukkelijk aangeeft te willen betalen via factuur. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 Euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

  In geval van wanbetaling is We assist you gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten tot de betaling volledig uitgevoerd werd.

  Indien Klant kiest voor een betaling met kredietkaart, zijn de voorwaarden van de uitgever van de kaart in kwestie van toepassing. We assist you staat buiten de relatie tussen Klant en de uitgever van de kaart.
 2. Voor de Klant-Particulier moet de betaling vooraf gebeuren, met een kredietkaart en conventionele elektronische betaalmiddelen die rechtsgeldig en internationaal aanvaard zijn.

Artikel 34 Diefstal van identiteit en bankkaartfraude

Om de veiligheid van onlinetransacties te verzekeren, onlinetransacties, werkt We assist you samen met erkende dienstverleners voor onlinebetalingen en erkende uitgevers van kredietkaarten, namelijk: Ogone. De betalingen kunnen ook worden uitgevoerd met de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, V-Pay, Maestro, en andere kaarten die duidelijk en ondubbelzinnig zullen worden vermeld op de website van Ogone. De onlinebetaling gebeurt via een beveiligd gesloten systeem, waarbij de bankgegevens gecodeerd worden telkens wanneer ze via het internet verstuurd worden (SSL-verbinding). Het risico op verlies of diefstal van de identiteitsgegevens of kredietkaarten wordt zo tot een minimum beperkt. We assist you bewaart de identiteitsgegevens en kredietkaartgegevens één jaar in een gecodeerde en beveiligde gegevensbank. We assist you meent alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen en handelt bijgevolg als een normaal voorzichtige en zorgvuldige online-tussenpersoon. Een eventuele diefstal van identiteit of financiële diefstal kan dus niet worden ingeroepen tegen We assist you.

Artikel 35 : Toestemming

 1. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Klant ermee in om via e-mail nieuwsbrieven en/of andere commerciële berichten te ontvangen die We assist you helpen haar kwaliteitsnormen te handhaven en te verbeteren. De Klant heeft het recht te allen tijde zijn toestemming in te trekken door het versturen van e-mail op volgend adres : info@weassistyou.com.
 2. Klant stemt er eveneens mee in dat We assist you klantgegevens kan gebruiken voor trendanalyses en enquêtes op anonieme basis.

Artikel 36 Herroepingsrecht 

Overeenkomstig de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument beschikt een Klant-Particulier over een termijn van 14 werkdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij hiervoor een reden moet geven of een sanctie krijgt opgelegd. Deze herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten, namelijk de dag waarop een e-mail is verstuurd met een bevestiging van de bestelling.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.53 van de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument erkent en aanvaardt de Klant-Particulier uitdrukkelijk dat hij geen herroepingsrecht geniet gekoppeld aan de onlineverkoop of de verkoop op afstand, indien de levering van de Dienst begint en volledig is uitgevoerd vóór het einde van de wettelijke termijn van 14 werkdagen. In zo’n geval zal geen enkele vraag voor herroeping, annulering of terugbetaling ontvankelijk zijn voor de onderschreven periode.

Indien de Klant-Particulier zich in de wettelijke omstandigheden bevindt om over een herroepingsrecht te beschikken, kan hij dat recht uitoefenen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar We assist you. In geval van het rechtsgeldige en juridisch correcte gebruik van het bovenvermelde herroepingsrecht zal We assist you het bedrag de Klant-Particulier heeft betaald, binnen 7 werkdagen terugbetalen via een door haar gekozen maar internationaal aanvaarde betaalmethode.

Artikel 37 Beperkte garantie

 1. We assist you erkent dat het de Diensten op een professionele manier zal uitvoeren, in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende standaarden.
 2. Met uitzondering van het voorgaande, geeft We assist you geen enkele verdere garantie, impliciet noch expliciet, waaronder maar niet beperkt tot garanties mbt geschiktheid voor een bepaald doel, mbt functionaliteit of comptabiliteit met specifieke Software-browsers of mbt het resultaat van de Diensten. 3. We assist you kan in geen geval waarborgen dat de aangeboden Diensten en Pakketten geen enkele onderbreking zullen kennen. De leveringsplicht is beperkt tot een middelenverbintenis.

Artikel 38 Nadere voorwaarden mbt de Diensten

 1. We assist you en/of de door We assist you geselecteerde of gecontracteerde derde die de  Dienst of actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan ten aanzien van (de gebruikmaking van) de Dienst of actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel van de onderhavige Algemene Voorwaarden te worden beschouwd tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
 2. De Klant bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden als genoemd in het vorige lid wenst in te stemmen door al dan niet gebruik te maken van de aangeboden Dienst of actie. We assist you is niet aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel van deze Algemene Voorwaarden en de door We assist you en/of de door We assist you geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.
 4. Wanneer de Dienst of actie bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een event, zulks in de ruimste zin van het woord, kan We assist you nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit event om enigerlei reden niet doorgaat, dan wel indien de Gebruiker deze toegangskaarten en/of entreebewijzen te laat ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf dat deze toegangskaarten en/of entreebewijzen bij de Gebruiker dient af te leveren. Tevens is We assist you niet aansprakelijk indien de Gebruiker de toegangskaarten en/of entreebewijzen niet of te laat afhaalt op het postkantoor of de daartoe aangewezen locatie.

Artikel 39 : Informatie

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en Materiaal te verstrekken die vereist zijn om de Diensten te kunnen uitvoeren.

HOOFDSTUK 2 : AANVULLENDE BEPALINGEN MBT DE DIENSTEN

De voorwaarden en specificaties van de Diensten worden meer in detail omschreven in hoofdstuk 2 van de Dienstencataloog.

Heeft u vragen of wenst u een offerte op maat? Neem contact met op met We Assist you op het nummer 02/255 77 80 of info@weassistyou.com

Scroll naar boven